Κοινωνικός τουρισμός για συνταξιούχους: Ποιοι είναι δικαιούχοι, ποιοι αποκλείονται - antilalospress.gr
Μοίρες
+19°C

Κοινωνικός τουρισμός για συνταξιούχους: Ποιοι είναι δικαιούχοι, ποιοι αποκλείονται

11 Ιουλίου 2024 -

Ξεκινάει το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 25.000 συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ – πρώην ΟΑΕΕ περιόδου 2024-2025 συνολικής δαπάνης 3.000.000 ευρώ.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η πραγματοποίηση διακοπών από τους συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ – πρώην ΟΑΕΕ σε καταλύματα του Μητρώου Παρόχων που καταρτίζεται με τους όρους της παρούσας μέσω της Επιταγής.

Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2024-2025 ορίζονται συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ – πρώην ΟΑΕΕ.

Ως «Ωφελούμενοι» του προγράμματος ορίζονται:

α) Τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε και έως δεκαοχτώ ετών. Για τους σκοπούς της παρούσας ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 5ου έτους θεωρείται η 01.01.2024,

β) τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των 18 ετών, έμμεσα ασφαλισμένα από τον δικαιούχο ή τον άλλον γονέα, ή άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, χωρίς ημέρες εργασίας,

γ) οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών,

δ) οι συνοδοί των δικαιούχων ή ωφελουμένων των ως άνω περιπτώσεων α’ έως γ’ ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας, η οποία βεβαιώνεται από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίζει.

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης ενεργού ασφαλιστικής ικανότητας των περ. β’ και γ’ είναι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι – ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2024-2025:

α) οι δικαιούχοι – ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, ως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας,

β) Οι επιλεγέντες δικαιούχοι – ωφελούμενοι στο πλαίσιο των προηγούμενων προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού που τους επεβλήθη κύρωση μη συμμετοχής στο πρόγραμμα περιόδου 2024-2025.

Το πρόγραμμα διαρκεί 12 μήνες.

Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων – ωφελουμένων ορίζεται από μία (1) έως έξι (6) διανυκτερεύσεις εντός του χρονικού διαστήματος της ως άνω παραγράφου για όλες τις περιοχές της Ελλάδας, πλην:

α) των νήσων Λέρου, Λέσβου, Χίου, Κω και Σάμου, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δέκα (10) διανυκτερεύσεις, και

β) των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου- Λίμνης – Αγ. Άννας του Ν. Ευβοίας, καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας Τρικάλων και Έβρου, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δώδεκα (12) διανυκτερεύσεις.

Μοριοδότηση

α. Ιδιότητα ΑμεΑ σε ποσοστό 50% και άνω: 50 μόρια

β. Ιδιότητα μονογονέα: 10 μόρια

γ. Αριθμός ανηλίκων τέκνων (ηλικίας έως 18 ετών): 15 μόρια για κάθε τέκνο.

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των κριτηρίων α’ έως γ’ είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη Δημόσια Πρόσκληση.

δ. Ύψος ετήσιου συνολικού οικογενειακού εισοδήματος, ανεξαρτήτως από την πηγή προέλευσής του, πραγματικού και τεκμαρτού, του φορολογικού έτους 2022, ως εξής:

i) Έως 10.000,99: 30 μόρια,

ii) από 10.001,00 έως 20.000,99 €: 20 μόρια,

iii) από 20.001,00 έως 30.000,00 €: 10 μόρια.

ε. Νέος Δικαιούχος ή δικαιούχος που συμμετείχε αλλά δεν επελέγη λόγω μοριοδότησης στα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού περιόδων 2022-2023 και 2023-2024 της Δ.ΥΠ.Α.: 20 μόρια.

Οι πληροφορίες για τα κριτήρια μοριοδότησης αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τους αρμόδιους φορείς. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση, οι πληροφορίες αναζητούνται από σχετικά δικαιολογητικά, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει.

Επιλεγόμενοι από τη διαδικασία μοριοδότησης είναι εκείνοι οι δικαιούχοι που συγκεντρώνουν τη μέγιστη βαθμολογία, μέχρι της πληρώσεως αθροιστικά με τους ωφελουμένους τους του προβλεπόμενου αριθμού.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ