Δήμος Βιάννου: Καλεί τους δημότες να καθαρίσουν τις ιδιοκτησίες τους - antilalospress.gr
Μοίρες
+19°C

Δήμος Βιάννου: Καλεί τους δημότες να καθαρίσουν τις ιδιοκτησίες τους

15 Μαρτίου 2024 -

Ο Δήμος Βιάννου σύμφωνα με το άρθρο 1 και 2 του ΦΕΚ 2549/Β’/19.4.2023, καλεί τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και επιμισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται: εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των παραπάνω και εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, να προβούν άμεσα στον καθαρισμό τους, απομακρύνοντας χόρτα, κλαδιά  και οποιαδήποτε  άλλα  υλικά  τα  οποία  είναι  δυνατό  να  αποτελέσουν καύσιμη ύλη σε περίπτωση πυρκαγιάς,  καθώς   και  να  συντηρούν  τον  καθαρισμό  καθ’ όλη  τη  διάρκεια  της  αντιπυρικής  περιόδου (1 η Μαΐου έως 31 η Οκτωβρίου) κάθε έτους.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη  διαχείρισή τους.

 

Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα», προστίθεται στο συγκεκριμένο άρθρο του Ν. 3463/2006. Παράλληλα το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα προβλέπει ότι: “Με κράτηση μέχρι τριών μηνών ή με πρόστιμο τιμωρείται, αν άλλη διάταξη δεν επιβάλει βαρύτερη ποινή, όποιος: α) κάνει απερίσκεπτη και αμελή χρήση της φωτιάς ή των μέσων φωτισμού, κατά τρόπο που να μπορεί να προκύψει από αυτήν βλάβη σε άνθρωπο ή σε ξένο πράγμα και β) παραβαίνει τις διατάξεις που εκδίδει η αρμόδια αρχή, και ιδίως η αστυνομική, για την αποτροπή του κινδύνου εμπρησμού”.

 

Επίσης, οι υπόχρεοι μετά την ολοκλήρωση του αρχικού καθαρισμού δύναται να  ενημερώνουν τον οικείο Δήμο με κάθε πρόσφορο μέσο( Ενδεικτικό υπόδειγμα της ως άνω δήλωσης αποτυπώνεται στο παράρτημα Α του ΦΕΚ  2549/Β’/19.4.2023).

Όλα τα παραπάνω προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα:                          α.  Στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 και στο άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.        β.    Στο άρθρο 266 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Β΄/28-03-2023).        γ.    Στην αριθ. 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2549/Β΄/19-04-2023).