Ένας στους τρεις φορολογούμενους… «κέρδισε» την Εφορία το 2023 - antilalospress.gr
Μοίρες
+19°C
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ένας στους τρεις φορολογούμενους… «κέρδισε» την Εφορία το 2023

13 Μαρτίου 2024 -

Το φράγμα των 100.000 έσπασαν οι προσφυγές που υπέβαλαν οι φορολογούμενοι στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ από το 2013 μέχρι και τα τέλη του 2023, αμφισβητώντας φόρους και πρόστιμα που τους επέβαλε ο φοροελεγκτικός μηχανισμός. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι στη ΔΕΔ παραπέμφθηκαν 101.491 υποθέσεις εκ των οποίων 88.638 είναι ενδικοφανείς προσφυγές. Από τις προσφυγές αυτές, εκδικάστηκαν και εκδόθηκαν 84.419 αποφάσεις εκ των οποίων η μια στις τέσσερις αποφάσεις ή 20.553 δικαιώνει τελικά τους φορολογουμένους, στις ενστάσεις και απαιτήσεις τους έναντι της Εφορίας.

Το 2023 παραπέμφθηκαν στη ΔΕΔ, 6.956  υποθέσεις εκ των οποίων εξετάστηκαν οι 6.527 και έγιναν δεκτές εν μέρει ή εν όλω 1.946 ή το 29,8%.  Δηλαδή 1 στους 3 φορολογούμενους δικαιώθηκε.

Απορρίφθηκαν άμεσα οι 4.268 προσφυγές, ενώ 278 απορρίφθηκαν σιωπηρώς επειδή δεν εξετάστηκαν εντός της προθεσμίας που προβλέπει η νομοθεσία. Για 35 προσφυγές οι φορολογούμενοι δήλωσαν στη συνέχεια παραίτηση και οι υποθέσεις μπήκαν στο αρχείο.

Πολλοί φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που είδαν τις υποθέσεις τους να απορρίπτονται από την ΔΕΔ προσέφυγαν στη συνέχεια στα διοικητικά δικαστήρια. Σημειώνεται ότι οι φορολογικές υποθέσεις πριν φθάσουν στα δικαστήρια είναι υποχρεωτικό να «περάσουν» πρώτα από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.  Συγκεκριμένα 3.034 φορολογούμενοι αποφάσισαν να προσφύγουν στα δικαστήρια προκειμένου να διεκδικήσουν το δίκιο τους ενώ από το 2013 οι προσφυγές που έφθασαν στα δικαστήρια ανήλθαν σε 34.046.

Σημειώνεται ότι  εφόσον ο φορολογούμενος αμφισβητεί πράξεις ρητές ή σιωπηρές που εκδίδονται ή συντελούνται από 1/1/2014 και εφεξής σε βάρος του από τη Φορολογική Αρχή οφείλει πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της ΔΕΔ της ΑΑΔΕ, με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη και δεν απαιτείται παράβολο.

Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών που αρχίζει από τη συντέλεση της κοινοποίησης της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης. Ειδικά για τους κατοίκους εξωτερικού η σχετική προθεσμία ορίζεται σε 60 ημέρες.

Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται από τον υπόχρεο, καθώς και από όλα τα ευθυνόμενα φυσικά πρόσωπα για την καταβολή του φόρου εκ μέρους του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας.

Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της υπόθεσης στην αρμόδια φορολογική αρχή. Αν δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί σχετικά ο υπόχρεος ή δεν επιδοθεί η απόφαση, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας.

Πηγή: Ot.gr